Hello World
Write a program that says Hello to Microsoft Word.